Co naše SPC nabízí

 • Speciálně pedagogické a logopedické vyšetření pro stanovení speciálně vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů zejména s vadami řeči a specifickými poruchami učení, ev. dalšími specifickými obtížemi, které ovlivňují vývoj nebo vzdělávání dítěte.
 • Komplexní vyšetření komunikačních schopností.
 • Psychologické vyšetření zaměřené na zjišťování rozumových schopností ve vazbě na školní úspěšnost. Pomoc při řešení obtíží v psychickém a sociálním vývoji dětí s narušenou komunikační schopností (NKS).
 • Diferenciální diagnostika odlišující NKS od jiných typů postižení.
 • Vyšetření školní zralosti.
 • Ambulantní i terénní logopedická péče u dětí předškolního a školního věku, metodické vedení logopreventistek.
 • Reedukace specifických poruch učení.
 • Zařazování dětí a žáků s NKS do logopedických tříd, garance odborné speciálně pedagogické péče u těchto dětí.
 • Podpora při řešení výukových problémů, vyhodnocování plnění podpůrných opatření ve školách, konzultace s pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci.
 • Kariérové poradenství pro žáky a studenty.
 • Vyšetření pro Doporučení uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.
 • Poradenská činnost, zapůjčení pomůcek a odborné literatury, předání kontaktu na další odborné pracovníky, lékaře.
 • Přednášková a osvětová činnost, další vzdělávání pedagogických pracovníků, logopedických preventistů.
 • Vedení studentů vysokých škol při studijních praxích.

Podpůrné terapie:

 • Neuro-vývojová stimulace u dětí s přetrvávajícími primárními reflexy.
 • Relaxační techniky, Jacobsononova progresivní svalová relaxace.
 • Práce v multismyslové relaxační místnosti Snoezelen.
 • Stimulace pozornosti, smyslová a percepční stimulace (zraková, sluchová).

Jak se objednat

K objednání nebo informaci o poradenských službách kontaktujte přednostně sociální pracovnici SPC na telefonním čísle 734 602 479, e-mail: spc2@schola-viva.cz.

V době vyšetření a práce s klientem nemohou odborné pracovnice vyřizovat telefonické hovory.

 • K vyšetření objednává dítě zákonný zástupce, plnoletý klient se objednává sám. Není třeba žádné doporučení lékaře či školy.
 • V objednávce je třeba uvést jméno dítěte, datum narození, bydliště a školu a třídu, kterou dítě navštěvuje. Dále telefonický a e-mailový kontakt na zákonného zástupce. Krátce pak popsat obtíže dítěte, případně uvést další odborníky, které již dítě navštěvuje.
 • K vyšetření se s dítětem dostaví zákonný zástupce. S sebou přinese: rodný list dítěte (při prvotním vyšetření), aktuální školní sešity, pracovní sešity, psací pomůcky, svačinku, přezůvky.
 • Vyšetření trvá 2-4 hodiny dle povahy vyšetření, probíhá vždy v dopoledních hodinách. Po skončení vyšetření je rodič informován o výsledcích vyšetření a navržených opatřeních k pomoci dítěti při vzdělávání. Výstupní dokumentaci z vyšetření si vyzvedne následně v domluveném termínu, nejpozději do 1 měsíce ode dne vyšetření.
 • Čekací doba je dle aktuální vytíženosti pracoviště až 3 měsíce a odvíjí se také od potřeby další dokumentace ze strany zákonných zástupců (např. další odborné zprávy týkající se dítěte).